Logo

Cookiepolitik

(English version below)

På hjemmesiden www.pagunette.dk, www.pagunette.no, www.pagunette.se, www.pagunette.fi, www.pagunette.de, www.pagunette.com anvender vi cookies i overensstemmelse med nærværende cookiepolitik.

Ejeroplysninger
Pagunette A/S
Skælskør Landevej 39, DK-4200 Slagelse
Cvr nr.: 27 50 82 19
+45 58 58 04 00
pagunette@pagunette.dk

Hvad er en cookie?
Cookies anvendes i dag i forbindelse med stort set alle hjemmesider og er i mange tilfælde nødvendige for at levere en given service på hjemmesiden.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på brugerens IT-udstyr (PC, tablet, smartphone el. lign.), så udstyret kan genkendes. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af hjemmesiden og til optimering af sidens indhold. En cookie er en passiv fil og kan således ikke indsamle oplysninger fra brugerens computer eller sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Nogle cookies placeres af andre parter (såkaldte 3. parter) end den, som står i adresselinjen (URL’en) i browseren. Det kan være almindeligt indhold, men også f.eks. analyseværktøjer eller indlejrede kommentarfelter. Det betyder, at der gemmes cookies fra andre parter, end den som ejer hjemmesiden.

Nogle cookies gemmes kun på brugerens IT-udstyr, så længe brugeren har sin browser åben (sessionscookies). Andre cookies gemmes i et længere tidsrum (persistente cookies). Når brugeren gen-besøger en hjemmeside, vil sessions-cookies blive sat på ny, mens persistente cookies typisk fornyes.

 

Cookies på www.pagunette.dk
På Pagunette.dk bruger vi cookies til at undersøge, hvordan vores hjemmeside bliver brugt og til at forenkle og forbedre dit besøg. Endvidere bruger vi cookies til at gennemføre ordrer i vores webshop. Oplysningerne i statistikken er anonyme og kan ikke henføres til navngivne brugere.

 

Vi bruger følgende typer cookies på Pagunettes hjemmesider.

www.pagunette.dk sætter som 1. part:

 

Navn

Type

Formål

Varighed

ASP.NET_SessionId

Sessionscookie

Preserves the visitor's session state across page requests.

Udløber når browseren lukkes.

Dynamicweb:Ecom:Cart

Sessionscookie

 

Udløber når browseren lukkes.

last-visited-group(-)

Sessionscookie

 

Udløber når browseren lukkes.

Dynamicweb:Ecom:Cart4000

Persistent cookie

enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

1 mnd

Dynamicweb:Ecom:CartSavedForLater

Persistent cookie

Huske evt. indhold i indkøbskurven.

1 dag

productviewtype

Persistent cookie

 

1 år

DW_Extranet

Persistent cookie

It contains encrypted information about username and password to the extent you are using a log-in function on the Website. The lifespan of the cookie is one month, and it will therefore be deleted one month after the last time you have used the Website's log-in function. This cookie is used to remember you when you return to the Website, so that you won't have to log in again. 

1 mnd

Dynamicweb.VisitorID

Persistent cookie

It contains a unique ID which you have been given upon your visiting the Website. It is used in connection with statistics. The cookie has a one year lifespan and it is therefore deleted one year after your last visit to the Website.

 

Dynamicweb.VisitDate

Persistent cookie

contains information about the date of your last visit to the Website and is used in connection with statistics.

1 år

Google Analytics

Persistent cookie

generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 år

Dynamicweb.SessionVisitor

Persistent cookie

Used by the Dynamicweb to follow the user while on the website. Dynamicweb is a platform combining Content Management, Ecommerce, Digital Marketing and Integration

30 min

Ecom.SelectedLangID.Frontend

Persistent cookie

Husker det sproglag kunden sidst har valgt

1 år

Dynamicweb.CookieOptInLevel

Persistent cookie

 

1 årDerudover sætter følgende 3. parter cookies:
Vi bruger Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Marketing - anonym tracking på tværs af hjemmesider

Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med 3. part. Eksempelvis:

 

Cookies fra Facebook: Facebook giver adgang til et statistik værktøj (Facebook Insights), der viser information omkring brugen af Facebook.

 

Marketing – målrettet annoncering

 

Disse cookies bruges til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en 3. part med det samme formål. 

 

Hvordan fjernes/undgås cookies?
Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies.
Hvis du anvender en PC kan cookies slettes ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].
Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis anvender en MAC, skal du klikke på linket ved den browser, som du anvender:

 

 

Hvorfor informerer vi om cookies?
Alle danske hjemmesider er forpligtet til at informere om, hvilke cookies der afsættes på brugerens IT- udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=139279 

 

https://erhvervsstyrelsen.dk/cookievejledning

 

Behandling af persondata
​For yderligere information om hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kan du læse vores persondatapolitik, som du finder her https://www.pagunette.dk/om-os/persondatapolitik 

 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til nærværende cookiepolitik, kan du kontakte os på pagunette@pagunette.dk

 

 


 

 

 

English version:

 

 

Cookie policy

 

On our website www.pagunette.dk, www.pagunette.no, www.pagunette.se, www.pagunette.fi, www.pagunette.de, www.pagunette.com we use cookies in accordance with this cookie policy.

 

Owner information
Pagunette A/S Skælskør Landevej 39, DK-4200 Slagelse
Cvr nr.: 27 50 82 19
+45 58 58 04 00
pagunette@pagunette.dk

 

 

What is a cookie?
Today, cookies are used by almost all websites and are in many cases necessary to provide a specific service on the website. A cookie is a small text file which is stored on the user's IT equipment (such as a PC, tablet, smartphone, etc.) allowing the website to recognise the equipment. Cookies may for instance be used for the purpose of preparing statistics of the users' website use and for optimisation of website contents. A cookie is a passive file and cannot collect information from the user's computer or spread computer virus or other harmful programs. Some cookies are placed by websites (third parties) other than the one stated in browser's address line (the URL). The contents of such cookies may be of a general nature, but they may also be, for example, analytical tools or embedded comment fields. This means that cookies are stored from parties other than the one owning the website. Some cookies are created temporarily and expire at the end of the user session when the browser is closed (session cookies). Other cookies are stored on the user's IT equipment for a longer period of time (persistent cookies). When the user revisits a website, new session cookies will be placed in the temporary memory, whereas a persistent cookies will be renewed.

 

 

Cookies at Pagunettes website
On Pagunettes website we use cookies to analyse how our website is used and to enhance and simplify your visit. Furthermore, we use cookies to execute orders in our web shop. The information provided in the statistics is anonymous and cannot be used to identify named users.

We use the following types of cookies:

The following first-party cookies are placed on Pagunettes website:

 

Name

Type

Purpose

Duration

ASP.NET_SessionId

Sessionscookie

Preserves the visitor's session state across page requests.

1 day

Dynamicweb:Ecom:Cart

Sessionscookie

 

1 day

last-visited-group(-)

Sessionscookie

 

1 day.

Dynamicweb:Ecom:Cart4000

Persistent cookie

Enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in.

1 mnth

Dynamicweb:Ecom:CartSavedForLater

Persistent cookie

Remembers items in cart.

1 day

productviewtype

Persistent cookie

 

1 year

DW_Extranet

Persistent cookie

It contains encrypted information about username and password to the extent you are using a log-in function on the Website. The lifespan of the cookie is one month, and it will therefore be deleted one month after the last time you have used the Website's log-in function. This cookie is used to remember you when you return to the Website, so that you won't have to log in again. 

1 mnth

Dynamicweb.VisitorID

Persistent cookie

It contains a unique ID which you have been given upon your visiting the Website. It is used in connection with statistics. The cookie has a one year lifespan and it is therefore deleted one year after your last visit to the Website.

 

Dynamicweb.VisitDate

Persistent cookie

Contains information about the date of your last visit to the Website and is used in connection with statistics.

1 year

Google Analytics

Persistent cookie

Generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

Dynamicweb.SessionVisitor

Persistent cookie

Used by the Dynamicweb to follow the user while on the website. Dynamicweb is a platform combining Content Management, Ecommerce, Digital Marketing and Integration

30 min

Ecom.SelectedLangID.Frontend

Persistent cookie

Remembers the selected language

1 year

Dynamicweb.CookieOptInLevel

Persistent cookie

 

1 year

 

 

 

In addition, the following third parties place cookies:

 

 

We use Google Analytics to analyze how users use the website. The information that the cookie collects about your use (traffic data, including your IP address) will be sent to and stored on Google's servers in the U.S.. You can opt out of Google Analytics cookies here: tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Marketing - anonymous tracking across websites

 

These cookies are used to track users across their visits to multiple websites. These cookies can be used to build profiles that show which searches each user has made or which pages they have visited. These cookies can store data that identifies the individual user or which contains specific information about the user. Anonymous data can be shared with 3rd party. For example: Facebook Cookies: Facebook provides access to a statistics tool (Facebook Insights) that shows information about the use of Facebook.

 

Marketing - Targeted Advertising

 

These cookies are used to follow search and reading habits. The collected information is used to show individualized marketing content, such as banner ads. The use of these cookies may involve the storage and use of personally identifiable information for displaying customized content and / or sharing of such data with a third party for the same purpose.

 

How to delete/decline cookies? 
How to delete or decline cookies depends on your browser. If you use a PC, you may delete cookies by using the shortcut keys [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]. If this does not work, or if you use, for example, a MAC computer, you must click on the link in the browser you use: 

 

 

Why do we provide information about cookies?
All Danish websites are under the obligation to inform users about the cookies placed on the user’s IT equipment. The information must be in accordance with the "Executive Order on Information and Consent required in case of Storing or Accessing Information in End-user Terminal Equipment".

 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=139279

https://erhvervsstyrelsen.dk/cookievejledning

Processing of personal data 
For further information about how we process your personal data, please see our privacy policy, which you can find here: https://www.pagunette.dk/om-os/persondatapolitik

 

Contact 
If you have any questions regarding this cookie policy, you may contact us at pagunette@pagunette.dk

 

 

Accepter cookies fra dette website.

Dette website bruger cookies til at tracke din adfærd og forbedre din brugeroplevelse.
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine advancerede browser indstillinger.
Du kan finde vores cookiepolitik her.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies